Carnet Sakuru n°5

Carnet Sakuru n°5 – Kraft et papier japonais orange et doré