Carnet Sakuru

Carnet Sakuru n°1 – Kraft et papier japonais