Carnet Sakuru n°2

Carnet Sakuru n°2 – Kraft et papier japonais